อธิการฯ มทร.ธัญบุรี ย้ำยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนนโยบาย สู่ ม.นวัตกรรม

อธิการฯ มทร.ธัญบุรี ย้ำยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนนโยบาย สู่ ม.นวัตกรรม

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี เปิดเผยว่า มทร.ธัญบุรี ได้จัดโครงการสัมมนาการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ของ มทร.ธัญบุรี มุ่งสู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรม หรือ Innovative University และนิทรรศการ ณ หอประชุมใหญ่ราชมงคลธัญบุรี ประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลัก คือการสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ระยะที่ 2 พ.ศ.2566-2570 ของ มทร.ธัญบุรี ไปสู่หน่วยงานในสังกัด และจัดนิทรรศการแสดงผลงานการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ระยะที่ 1 พ.ศ.2563-2565

การพัฒนา มทร.ธัญบุรี มุ่งไปสู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรมในระยะที่ผ่านมา ได้ยึดแนวทางพัฒนาตามนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.2563-2580 และแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ.2563-2565 โดยแบ่งช่วงการพัฒนาเป็น 4 ระยะตามยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งระยะที่ 1 ได้สิ้นสุดลงในเดือนกันยายน 2565 ประกอบกับพลวัต และการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก สังคมภูมิภาค และสังคมในประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและตลอดเวลา ตลอดจนสภาวะที่ผันผวนจากโรคโคโรนาไวรัส ความผันผวนของสังคม

การศึกษา

เพื่อให้มั่นใจว่า มทร.ธัญบุรี มีนโยบายและยุทธศาสตร์ที่ทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป จึงได้รวบรวมข้อเสนอแนะการพัฒนามหาวิทยาลัยจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนและปรับยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรม การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Strategies to Innovative University : Revisited จัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ.2566-2570 รวมถึงข้อเสนอแนะการพัฒนามหาวิทยาลัยในโครงการ Retreat สภา มทร.ธัญบุรี มาเป็นปัจจัยนำเข้าเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ฯลฯ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติในการประชุมสภา มทร.ธัญบุรี ที่ผ่านมา

“โครงการที่จัดขึ้นนี้เพื่อแสดงผลงานการดำเนินงานที่ผ่านมา และเพื่อขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ดังกล่าวร่วมกับภาคีทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงเพื่อพัฒนากระบวนการสื่อสารถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ เป็นเอกภาพและสอดประสานกันอย่างเป็นระบบ อีกทั้งสอดคล้องและบูรณาการกับแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน ที่จะก่อให้เกิดเป็นพลังร่วมกันไปสู่โรดแมปที่วางไว้นั่นคือ การเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าสู่สังคมและประเทศ” อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าว