ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ลุ้นผ่าน-ไม่ผ่าน ขั้นตอนการตรวจสอบ

เผยขั้นตอนการตรวจสอบ เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 วันนี้ (5 พ.ย.2565) การประกาศผลสถานะการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ รวมถึงการพิจารณาผ่าน ไม่ผ่าน

กระทรวงการคลัง อัปเดต เผยขั้นตอนการตรวจสอบ เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 วันนี้ (5 พ.ย.2565) การประกาศผลสถานะการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ รวมถึงการพิจารณาผ่าน ไม่ผ่าน

การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 จากข้อมูลล่าสุด ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน – 31 ตุลาคม 2565 มีประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 22,294,282 ราย โดยเป็นการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ 9,693,353 ราย และลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียน 12,600,929 ราย

จังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนสูงสุด 5 อันดับแรก ประกอบด้วย

  1. นครราชสีมา
  2. อุบลราชธานี
  3. กรุงเทพมหานคร
  4. ขอนแก่น
  5. ศรีสะเกษ

ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 เป็นเพศหญิงร้อยละ 55.15 เพศชายร้อยละ 44.85 และส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 36-69 ปี คิดเป็นร้อยละ 62.78 ของผู้ลงทะเบียนทั้งหมด

โดยจำนวนผู้ลงทะเบียนข้างต้นเป็นเพียงจำนวนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเท่านั้น โดยการเป็นผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติตามโครงการอีกครั้ง

ข่าวเกี่ยวกับ สังคมและวัฒนธรรม

ขั้นตอนการประกาศผลตรวจสอบ พิจารณาว่าผ่าน หรือไม่ผ่าน

การตรวจสอบจะตรวจสอบทั้งรายบุคคลและสมาชิกในครอบครัว โดยขั้นตอนแรกจะมีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ (เกณฑ์บุคคล) หากผู้ลงทะเบียนผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์บุคคลโดยมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้จะมีการตรวจสอบคุณสมบัติของเกณฑ์ครอบครัว (ในกรณีที่มีคู่สมรสหรือบุตร) ซึ่งหากพบว่าผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์ครอบครัวจะถือว่าผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านคุณสมบัติและผู้ลงทะเบียนจะไม่ได้รับสิทธิตามโครงการ

สำหรับ ผู้ลงทะเบียนที่พบข้อความขึ้นว่า “สถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์” ผู้ลงทะเบียนกลุ่มนี้ไม่ต้องดำเนินการใดๆ และรอผลการตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้ง ซึ่งจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนในช่วงเดือนมกราคม 2566

ส่วนผู้ลงทะเบียนที่พบข้อความขึ้นว่า “สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์”  สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ ณ ที่ว่าการอำเภอ/สำนักงานเขต หากพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องขอให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง หรือหากพบว่าข้อมูลที่ลงทะเบียนไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์ เช่น จำนวนบุตรที่อายุต่ำกว่า 18 ปี มีจำนวนมากกว่าข้อมูลบุตรที่ลงทะเบียนไว้ เป็นต้น ให้ติดต่อแก้ไข โดยหากเป็นผู้ที่ลงทะเบียนที่หน่วยงานรับลงทะเบียนจะต้องติดต่อขอแก้ไขข้อมูล ณ หน่วยงานรับลงทะเบียนที่ผู้ลงทะเบียนได้ยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนไว้แล้วเท่านั้น

และสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ สามารถติดต่อขอแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงานรับลงทะเบียนใดก็ได้ โดยจะต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565

ข่าวแนะนำ : อัยการดาว ผวาอีกแล้ว ตะปูตำล้อรถเป็นครั้งที่ 3 ตำรวจเตือนอาจไม่ใช่เหตุบังเอิญ